Programfag - Realfag

Beskrivelse av programfagene  vg2, vg3 Realfag

Skolen tilbyr flere ulike programfag innenfor dette programområdet. Fagene det ligger informasjon om er de fagene som ligger til valg. Resultatet av prøvevalget, elevenes etterspørsel og hvilke lærekrefter skolen har til rådighet avgjør hvilke fag som faktisk vil bli tilbudt.

 

Matematikk S1
5 timer pr. uke
I dette faget lærer du mer om algebra, rette linjer, optimering, likninger, potenser, logaritmer, matematiske modeller (regresjon), vekstfart og derivasjon og sannsynlighet. Undervisningsformer som særlig blir brukt er tavlegjennomgang, oppgaveløsing, bruk av digitale hjelpemidler (GeoGebra). For å velge dette faget, bør du interessere deg for matematikk koblet mot samfunnsfagene, i motsetning til realfagene. Noen studiesteder som krever R1 vil også godta S1 og S2 (f.eks. siviløkonomstudiet). Husk at 1T gir det beste grunnlaget for faget.   

 

Matematikk S2 
5 timer pr. uke:
Dette faget er fordypning i S-matematikk og valgbart for vg3. I dette faget lærer du mer om algebra, funksjoner og derivasjon, sannsynlighet, statistikk og økonomiske modeller. Undervisningsformer som særlig blir brukt er tavlegjennomgang og oppgaveløsning. S1 og S2 gir 0,5 realfagspoeng hver.


Matematikk R1
5 timer pr. uke
I dette faget lærer du mer om geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet. Undervisningsformer som særlig blir brukt er klasseromsundervisning og fokus på oppgaveløsning. For å velge dette faget, bør du interessere deg for matematikk, realfag og videre studier på høyskole eller universitet. Faget krever stor egeninnsats for å oppnå godt resultat. Gir 0,5 realfagspoeng.   Matematikk R2
5 timer pr. uke
Dette faget er fordypning i R-matematikk og valgbart for vg3. I dette faget lærer du mer om vektorregning i 3D, integrasjon og derivasjon (deriblant differensiallikninger), trigonometri og rekker. Kort sagt en videreføring av de fleste temaene fra 1T og R1. Undervisningsformer som særlig blir brukt er omvendt klasserom (forelesninger ses på PC’en hjemme, oppgaver gjøres på skolen). Tradisjonelt klasserom (plenumsgjennomgang). En del jobbing/demonstrasjoner på PC, da spesielt Geogebra. Gir 1 realfagspoeng.


Biologi 1
5 timer pr. uke
Biologi består av to programfag: Biologi 1 og Biologi 2. Disse undervises vekselsvis annenhvert år. Fagene bygger ikke på hverandre, men sammen gir de fordypning. I Biologi 1 lærer du mer om biologisk forskning, cellen (cellebiologi), fysiologi (hvordan fungerer kroppens organer), funksjon og tilpassing (hvordan er forskjellige dyr tilpasset miljøet), biologisk mangfold (hvordan naturen er satt sammen av arter). Undervisningsformer som blir brukt er tavleundervisning, oppgaver, forsøk, feltarbeid og gruppearbeid. For å velge dette faget, bør du interessere deg for kroppen og hvordan kroppen fungerer, også ned på detaljnivå, og i samsvar med andre organismer.

Biologi 2 
I Biologi 2 lærer du mer om biologisk forskning, evolusjon (hvordan har livet på jorda endret seg gjennom tidene), økologi (artsbestemmelse med artssamling og hvordan naturen henger sammen) fotosyntese og celleånding (energiomsetning), genetikk og bioteknologi (hvordan foregår arven og hvilke muligheter har man med bioteknologi).

Programfaget gir grunnlag for videre studier innenfor biologi og biologirelaterte områder. Samtidig skal opplæringen legge vekt på de allmenndannende sidene ved biologifaget, som biologisk kunnskap knyttet til miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og spørsmål knyttet til kropp og helse. Programfaget skal gjøre bruk av naturen som læringsarena og på den måten legge et grunnlag for å oppleve glede og undring over naturen. Biologi 1 og Biologi 2 gir 0,5 realfagspoeng hver.

 

Fysikk  

5 timer pr. uke
Fysikk består av to programfag: Fysikk 1 og Fysikk 2. Fysikk 2 bygger på Fysikk 1. I dette faget lærer du mer om
krefter og bevegelse og prøver å beskrive disse matematisk. Vi jobber med ulike former for energi og vi ser nærmere på oppbygningen av atomer og regner på Albert Einsteins berømte formel E = mc2. Vi snakker om atomkraft og atombomber. Vi ser nærmere på fysikken bak bølgebevegelser – alt fra lysfotoner (kvantefysikk) til vannbølger. Vi jobber med stråling fra varme gjenstander, og bruker dette til å forstå verdensrommet og stjerners liv og oppbygning. Vi ser på hva kosmologiens forskere mener har skjedd med universet fra The Big Bang for tretten milliarder år siden og fram til i dag, elektrisitet og elektriske kretser – både i teori og praksis. Vi ser på fysikken bak de moderne duppedittene LED, transistorer og dioder. 

I Fysikk 2 lærer du mer om krefter og bevegelse, nå i tre dimensjoner. Vi ser på impuls og bevegelsesmengde og bevaringslover. Vi studerer Newtons gravitasjonslov, elektriske felt og krefter og vi ser nærmere på magnetiske felt og krefter. Vi studerer induksjon – hvordan lage strøm, Einsteins relativitetsteori – både spesiell og generell. Vi studerer kvantefysikkens bisarre fenomener og vi jobber med digitalisering av lyd. For å velge dette faget, bør du særlig interessere deg for fysiske fenomener. Matematikken i faget er noe krevende. Fysikk 1 gir 0,5 realfagspoeng. Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng.


Geofag 1 
5 timer pr uke 
Geofag passer for deg som ønsker å lære mer om sammenhengene mellom geologi, klima og tilgang på naturressurser som bergarter, mineraler, jord, luft og vann. I geofag 1 lærer du mer om det du lærte i naturgeografi på vg1, det vil si om prosessene som former jorda, klimasystemene som påvirker livet på jorda, årsaker til naturkatastrofer og hva vi kan gjøre for å forebygge og varsle dem. Geoforskning er en sentral del av faget, og innebærer opplæring i å hente ut informasjon fra kart, satellittbilder, radarplott og lignende. Disse verktøyene skal du også bruke i et geofaglig utforskningsarbeid.
Bruk av naturressurser er en viktig del av grunnlaget for samfunnet, både i Norge og i resten av verden. Samtidig opplever vi stadig oftere ekstreme vær- og klimasituasjoner, og vi må håndtere konsekvensene av uforutsette naturkatastrofer. Dette er et fagfelt som er, og vil bli stadig mer aktuelt i tiden fremover.


Kombinasjonen geofag 1+ geofag 2 gir realfaglig fordypning.


Kjemi  
5 timer pr. uke
Kjemi består av to programfag: Kjemi 1 og Kjemi 2. Kjemi 2 bygger på Kjemi 1. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Programfaget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta i samfunnsdebatten. Programfaget skal gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd og forklarer ut fra dette grunnlaget, stoffenes egenskaper og reaksjoner. Dette får man kunnskaper om gjennom eksperimenter og teori. Derfor er planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater sentralt i programfaget kjemi. Noe av det programfaget skal gi er innsikt i kjemisk forskning, få forståelse av hvordan stoffer påvirker miljøet, hvordan nye industrielle metoder kan redusere miljøpåvirkningene, fokusering på bærekraftig utvikling, hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig. Fagene gir 0,5 realfagspoeng hver.


Teknologi og forskningslære
5 timer pr. uke.

Teknologi og forskningslære består av Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2 og Teknologi og forskningslære X. De to førstnevnte undervises vekselsvis annenhvert år. Programfagene skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfagene gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet. TOF skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom. I fagene lærer du mer om design og produktutvikling, den unge ingeniøren, den unge forskeren, teknologi, naturvitenskap og samfunn, naturvitenskapelige metoder og vitenskapsfilosofi og – teori. Faget er for deg som liker forskning og naturfag. Fagene gir 0,5 realfagspoeng hver.

For informasjon om programfag språk, samfunnsfag og økonomi, se her.

 

For mer informasjon, se også Utdanningsdirektoraret (UDIR) og vilbli.no


Publisert 9. desember 2015, oppdatert 3. desember 2019.