Programfag Språk, samfunnsfag og økonomi

Beskrivelse av programfagene vg2 og vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Skolen tilbyr flere ulike programfag innenfor dette programområdet. Fagene det ligger informasjon om er de fagene som ligger til valg. Resultatet av prøvevalget, elevenes etterspørsel og hvilke lærekrefter skolen har til rådighet avgjør hvilke fag som faktisk vil bli tilbudt.

 

Internasjonal engelsk 
5 timer pr uke
Faget har internasjonalt fokus med vekt på flerkulturelle samfunn, engelskspråklige medier og globale utfordringer. Litteraturutvalget er hentet fra tiden etter 1950. Det jobbes med analyse av minst ett helt verk og en film. Aktiviteter i faget er for eksempel å lese ulike tekster fra læreboka/andre kilder, gjøre oppgaver knyttet til ulike tekster/videoklipp. Gruppearbeid, presentasjoner, arbeid på språklab og bruke engelskspråklige medier f.eks.: Nyheter (BBC, CNN, Al Jazeera etc.), sosiale medier, YouTube, TED-talks etc.

 

Samfunnsfaglig engelsk 
5 timer pr uke – bygger på Internasjonal engelsk
Fokus i dette faget ligger på oppsummering av, kommentarer til og diskusjon av ulike samfunnsspørsmål. Det jobbes med politiske forhold i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA. Dessuten behandles internasjonal konflikt. Litteraturutvalget er hentet fra tiden etter 1900. Det leses minst ett helt verk og jobbes med analyse av en film. Elevene skal ha ett større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk. Faget sikter i tillegg mot videreutvikling av språklige ferdigheter. Tekstene er lengre og mer krevende.


Fremmedspråk nivå III
5 timer pr. uke
Undervisning i faget et nettbasert der elevene har noen fellessamlinger med andre elever fra Buskerud. I dette faget får du mulighet til fordypning i muntlig og skriftlig fransk, spansk eller tysk (som følger fagplanen for Fremmedspråk III). Undervisningen er timeplanlagt med lærer på lynk (samtale over nett). Du får være med på en ukes studietur til det relevante landet tidlig på høsten. Du bør interessere seg for språk og ha lyst til å fordype seg i fremmedspråket de kjenner fra nivå II. Dette faget er nyttig for videre språkstudier. De elevene som har fulgt kurset, er godt fornøyd med nettbasert undervisning. Det er viktig med god selvdisiplin for å følge opp uten lærer fysisk til stede. Faget gir 1 poeng.

 

Sosiologi og sosialantropologi
I dette faget lærer du å forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn. Hovedområdene i faget er samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid og fordeling av goder. Dette faget egner seg godt i vg2 for så å bygge på med politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap eller samfunnsfaglig geografi i vg3. Sosiologi og sosialantropologi er et muntlig fag og du kan bli trukket ut til muntlig eksamen. I undervisningen vil det være mye muntlig aktivitet som du bør like å delta 

 

Politikk og menneskerettigheter
I dette faget lærer du om norsk og internasjonal politikk. Faget har p
olitiske prosesser og institusjoner, demokrati og medborgerskap, internasjonale samarbeidsforhold og konflikter, menneskerettighetenes velferdsgrunnlag og menneskerettighetene i praksis som hovedområder. Dette faget er fint å velge i vg3 hvis du har sosiologi og sosialantropologi fra vg2, men er ikke et krav. Sammen med sosiologi og sosialantropologi gir dette faget en fordypning.

 

Historie og filosofi
5 timer pr. uke. 
Programfaget Historie og filosofi (histfil) består av de to fagene Historie og filosofi 1 og Historie og filosofi 2. Disse undervises vekselsvis annenhvert år. Fagene forener to helt sentrale emner, nemlig kunnskap om det fortidige og innsikt i tenkningens historie. Forståelsen rundt menneske, samfunn, politikk og etikk kan bare skje ved at vi skaffer oss innsikt i de historiske begivenhetene som mennesket er påvirket av og som det i sin praksis virker formende tilbake på.

Faget består av de fire komponentene historie (kunnskap om viktige historiske hendelser), historisk tenkemåte (kunnskap om hvordan historie preger vanlige folks tenkemåte), filosofiens historie (kunnskap om hvordan filosofer tenker i ulike perioder), og filosofisk refleksjon (kunnskap om hva det vil si å tenke, vurdere og analysere på en filosofisk måte).

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
5 timer pr. uke
Entreprenørskap og bedriftsutvikling består av Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Målet med faget er å øke kompetansen om hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles. Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. Videre skal faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter og Norges rolle i internasjonal økonomi. Elevbedrift er sentralt i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Markedsføring og ledelse
5 timer pr. uke
Dette faget består av Markedsføring og ledelse 1 og Markedsføring og ledelse 2. Fagene bygger på hverandre. I dette faget lærer du mer om marked og målgrupper. Kjennetegn ved markeder og hvordan man kan segmentere disse. Man lærer også å foreslå aktuelle målgrupper for en bedrift/organisasjon. Psykologi og kjøpsatferd er et annet moment i faget, og man lærer å analysere en bedrifts rammefaktorer og lage en situasjonsanalyse bedriften kan bruke som utgangspunkt for bruk av konkurransemidlene. Du vil også lære om ulike former for markedsundersøkelser, om konkurransemidler, pris, produkt, plass, påvirkning og personale. Utforming av reklamemateriell ved digitalt verktøy vil være en av oppgavene her. Du vil også lære om m
arkedsføringsloven og andre relevante lover i forbindelse med markedsføring. Organisasjon og bedriftskultur vil også bli berørt.

 


Samfunnsøkonomi
5 timer pr. uke
Samfunnsøkonomi består av Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2. Fagene bygger på hverandre. Samfunnsøkonomi er et fag som gjør at man blir i stand til å delta i diskusjoner om hvordan vi fordeler ressursene i samfunnet. Man skjønner mer når man leser aviser og ser på debattprogram på TV, og blir bedre forberedt til å stemme ved kommune- og stortingsvalg. Faget tar for seg emner som markedsteori, nasjonalregnskap og økonomisk vekst, arbeidsmarked og arbeidsledighet, prisvekst og pengepolitikk, inntektsfordeling, miljøproblemer og internasjonal økonomi. Dette er et relativt krevende fag og det
er en fordel å like matematikk og analytiske problemstillinger. 


Sosialkunnskap
Hovedområdene i faget er samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder, livsfasene, velferdsforskjeller, sosiale problemer og velferdsstat og menneskerettigheter. Dette er et muntlig og skriftlig fag og du kan bli trukket ut til muntlig og/eller skriftlig eksamen. Dette vil gjenspeiles i undervisningen. Vi diskuterer aktuelle samfunnsspørsmål og begrunner synspunkter og holdninger ut fra faglige kunnskaper. Vi vil også jobbe med å kunne framstille tekster presist og strukturert.

 

Psykologi
5 timer pr. uke
Psykologi består av Psykologi 1 og Psykologi 2. Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Programfaget skal bidra til utvikle evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Videre skal det bidra til kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning. Du som velger faget bør interesserer deg for mennesket og menneskets atferd.  Psykologifaget handler om dette, hvordan mennesket utvikler seg psykologisk, og hvorfor vi handler, føler og tenker slik vi gjør. Flere av dem som har hatt faget sier at det er et arbeidskrevende fag. Hovedområdene i faget er psykologiens historie og utvikling, utviklingspsykologi, mennesket og læring, psykologiens biologiske grunnlag og mennesket og helse.

 

Breddeidrett 
5 timer pr. uke
Breddeidrett passer for deg som er glad i idrett og ønsker å få en bred og allsidig idrettserfaring. Faget består av tre hovedområder; idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse. I dette faget vil du være innom mange forskjellige idretter og aktiviteter.

Du skal utvikle deg innen idretter og aktiviteter som blir drevet individuelt og i grupper, både ferdighetsmessig og sosialt, samt utøve instruksjon og lede aktiviteter for andre.
I basistrening skal du utvikle dine grunnleggende ferdigheter innen utholdenhet, styrke, bevegelighet, spenst, hurtighet, koordinasjon og psykiske egenskaper.
I fysisk aktivitet og helse skal du planlegge og gjennomføre helsefremmende trening og samt lære om skadeforebygging.  

 

Foto og grafikk
5 timer pr. uke
Programfaget gir deg grunnlag for å forstå hvor viktig trykketeknikken og fotografiet er som eget uttrykksmiddel og som et uttrykk for kulturstrømninger. Programfaget har også et kunstnerisk perspektiv der ditt personlige uttrykk står i sentrum. Gjennom eget skapende arbeid med foto, trykk og grafiske teknikker vil du få mulighet til å utvikle eget uttrykk og kunnskap om og ferdighet i visuell kommunikasjon. Undervisningen er i hovedsak praktisk rettet med teori innbakt i praktiske øvelser, innlæring av teknikker, utprøvinger av arbeidsmåter i verksted og praktiske oppgaver. Du vil få innblikk i hvordan sentrale kunstnere og håndverkere jobber med trykk og foto gjennom forelesninger, videoer, galleri- og museumsbesøk. Faget krever ikke forkunnskaper i foto eller tegning.

 

Engelskspråklig litteratur og kultur (tilbys ikke skoleåret 2019-20)
5 timer pr. uke
I faget engelskspråklig litteratur og kultur lærer elevene mer om den engelskspråklige litteraturen fra renessansen til vår tid. Det skal også handle om film og andre kulturuttrykk. I tillegg skal faget gi kunnskap om USAs og Storbritannias kulturelle posisjon i verden i dag og bakgrunnen for den. Faget bygger på internasjonal engelsk.


Samfunnsgeografi (tilbys ikke skoleåret 2019-20)
5 timer pr. uke
Faget handler ikke bare om noe av det viktigste som skjer i verden akkurat nå, men også om hvordan du må forholde deg til det: Klimaendringer, befolkningsvekst, befolkningspolitikk, matproduksjon og flyttestrømmer. Du får innblikk i byutvikling og strategier for å hindre katastrofer, du lærer utviklingsteorier som forklarer fattigdom og du ser sammenhenger mellom det lokale og globale. I faget trener du opp din evne til kritisk og analytisk tenkning, og du lærer deg metoder for å analysere ulike samfunnsprosesser. Vil du engasjere deg i de problemene ditt og andres samfunn står overfor, er dette faget for deg! 

Faget tilhører programområdet Politikk, individ og samfunn. Sammen med sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter eller sosialkunnskap gir det fordypning.

 

Kommunikasjon og kultur 1 (tilbys ikke skoleåret 2019-20)
Kommunikasjon er grunnleggende i all kontakt mellom mennesker, både innenfor kulturelle fellesskap og mellom mennesker med ulik bakgrunn. I en verden som blir stadig mindre, spiller kommunikasjon en viktig rolle. Arbeidslivet blir stadig mer globalisert, med et voksende antall flernasjonale selskaper og internasjonale organisasjoner. Alt dette skaper behov for kunnskap om andre kulturer og kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn. Nye elektroniske medier stiller store krav til ferdigheter i å skape og forstå tekster som kombinerer uttrykksmidler som språk, bilde og lyd.

Enten det er gjennom SMS, epost, Chat eller kroppsspråk så formidler vi et budskap. Faget skal gi Kunnskap om kommunikasjon på tvers av og innenfor ulike kulturer samt gi den enkelte økt forståelse og respekt for sine medmennesker. Faget har som hensikt å gjøre eleven bevisst på egen kommunikasjon og hva som oppfattes som «God kommunikasjon».Spørsmål og temaer som vil være relevante kan være:•Kulturelle misforståelser•Kjønnskultur•Retorikk•Språkbruk•Hva er kultur?•Hva er typisk norsk?•Musikk
Faget Kommunikasjon og Kultur er et fag som ligger mellom språkfag, samfunnsfag og mediefag. Du vil bli mer bevisst på egen språkbruk og flinkere til å utrykke budskapet ditt klart, både verbalt og visuelt. 


Mediekunnskap (tilbys ikke skoleåret 2019-20)
5 timer pr. uke
I dette faget lærer du mer om de profesjonelle medienes rolle i et demokratisk samfunn, og du lærer om din egen rolle som medieforbruker og medieaktør. Du får jobbet praktisk med medieproduksjon, hvor du både må finne informasjon, vurdere den kritisk og bearbeide dette i ditt eget medieuttrykk gjennom praktiske og digitale verktøy. Det kan være både gjennom bilde, tekst og lyd eller kombinasjon av flere uttrykksmåter. I faget blir det lagt til rette for diskusjoner om etiske spørsmål i medieproduksjon og publisering med vekt på journalistiske metoder.  Du får også utviklet din estetiske sans, din kreativitet og det å se mulighetene som medieopplevelser gir for læring og utvikling. 

 

Økonomistyring
Næringslivsøkonomi
5 timer pr. uke.

Programfaget næringslivsøkonomi består av faget økonomistyring på vg2 og økonomi og ledelse på vg3. Programfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Det skal også bidra til forståelse av næringslivets virkemåte og rolle i samfunnet og hva myndighetene kan gjøre for å fremme et næringsliv som opererer i tråd med en bærekraftig utvikling. Dette faget vil forberede elevene på eventuelle videre studier innen bedriftsøkonomi som f.eks. administrasjon og ledelse på BI eller et siviløkonomstudiet. Dette er relativt et krevende fag. Det vil være en fordel om eleven liker analytiske problemstillinger, spesielt i starten på vg2 der man skal lære å føre regnskap.    

 

 

Økonomi og ledelse
- Næringslivsøkonomi
5 timer pr. uke.

Programfaget næringslivsøkonomi består av faget økonomistyringvg2 og økonomi og ledelse vg3. Programfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Det skal også bidra til forståelse av næringslivets virkemåte og rolle i samfunnet og hva myndighetene kan gjøre for å fremme et næringsliv som opererer i tråd med en bærekraftig utvikling. Dette faget vil forberede elevene på eventuelle videre studier innen bedriftsøkonomi som f.eks. administrasjon og ledelse på BI eller et siviløkonomstudiet. Dette er relativt et krevende fag. Det vil være en fordel om eleven liker analytiske problemstillinger, spesielt i starten på vg2 der man skal lære å føre regnskap.     

 

For informasjon om programfag realfag, se her.

For mer informasjon, se også Utdanningsdirektoraret (UDIR) og vilbli.no


Publisert 11. desember 2015, oppdatert 7. februar 2019.