Programfag

Skolen tilbyr flere ulike programfag. Alle programfagene nedenfor tilbys ikke innenfor alle utdanningstilbudene.  

Fagene det ligger informasjon om er de fagene som ligger til valg. Resultatet av prøvevalget, elevenes etterspørsel og hvilke lærekrefter skolen har til rådighet avgjør hvilke fag som faktisk vil bli tilbudt. Listen er alfabetisk sortert. 

 

Biologi 1  
5 timer pr. uke 
Biologi består av to programfag: Biologi 1 og Biologi 2. Disse undervises vekselsvis annenhvert år. Fagene bygger ikke på hverandre, men sammen gir de fordypning. I Biologi 1 lærer du mer om biologisk forskning, cellen (cellebiologi), fysiologi (hvordan fungerer kroppens organer), funksjon og tilpassing (hvordan er forskjellige dyr tilpasset miljøet), biologisk mangfold (hvordan naturen er satt sammen av arter). Undervisningsformer som blir brukt er tavleundervisning, oppgaver, forsøk, feltarbeid og gruppearbeid. For å velge dette faget, bør du interessere deg for kroppen og hvordan kroppen fungerer, også ned på detaljnivå, og i samsvar med andre organismer. 

Biologi 2  
I Biologi 2 lærer du mer om biologisk forskning, evolusjon (hvordan har livet på jorda endret seg gjennom tidene), økologi (artsbestemmelse med artssamling og hvordan naturen henger sammen) fotosyntese og celleånding (energiomsetning), genetikk og bioteknologi (hvordan foregår arven og hvilke muligheter har man med bioteknologi). 

Programfaget gir grunnlag for videre studier innenfor biologi og biologirelaterte områder. Samtidig skal opplæringen legge vekt på de allmenndannende sidene ved biologifaget, som biologisk kunnskap knyttet til miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og spørsmål knyttet til kropp og helse. Programfaget skal gjøre bruk av naturen som læringsarena og på den måten legge et grunnlag for å oppleve glede og undring over naturen. Biologi 1 og Biologi 2 gir 0,5 realfagspoeng hver. 

  

Breddeidrett  
5 timer pr. uke 
Breddeidrett passer for deg som er glad i idrett og ønsker å få en bred og allsidig idrettserfaring. Faget består av tre hovedområder; idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse. I dette faget vil du være innom mange forskjellige idretter og aktiviteter. Du skal utvikle deg innen idretter og aktiviteter som blir drevet individuelt og i grupper, både ferdighetsmessig og sosialt, samt utøve instruksjon og lede aktiviteter for andre. I basistrening skal du utvikle dine grunnleggende ferdigheter innen utholdenhet, styrke, bevegelighet, spenst, hurtighet, koordinasjon og psykiske egenskaper. I fysisk aktivitet og helse skal du planlegge og gjennomføre helsefremmende trening og samt lære om skadeforebygging.  

 

Engelskspråklig litteratur og kultur 
5 timer pr. uke 
I faget engelskspråklig litteratur og kultur lærer elevene mer om den engelskspråklige litteraturen fra renessansen til vår tid. Det skal også handle om film og andre kulturuttrykk. I tillegg skal faget gi kunnskap om USAs og Storbritannias kulturelle posisjon i verden i dag og bakgrunnen for den. Faget bygger på internasjonal engelsk. 

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
5 timer pr. uke 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling består av Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Målet med faget er å øke kompetansen om hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles. Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. Videre skal faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter og Norges rolle i internasjonal økonomi. Elevbedrift er sentralt i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1.  

 

Foto og grafikk 
5 timer pr. uke 
Programfaget gir deg grunnlag for å forstå hvor viktig trykketeknikken og fotografiet er som eget uttrykksmiddel og som et uttrykk for kulturstrømninger. Programfaget har også et kunstnerisk perspektiv der ditt personlige uttrykk står i sentrum. Gjennom eget skapende arbeid med foto, trykk og grafiske teknikker vil du få mulighet til å utvikle eget uttrykk og kunnskap om og ferdighet i visuell kommunikasjon. Undervisningen er i hovedsak praktisk rettet med teori innbakt i praktiske øvelser, innlæring av teknikker, utprøvinger av arbeidsmåter i verksted og praktiske oppgaver. Du vil få innblikk i hvordan sentrale kunstnere og håndverkere jobber med trykk og foto gjennom forelesninger, videoer, galleri- og museumsbesøk. Faget krever ikke forkunnskaper i foto eller tegning. 

 

Fremmedspråk nivå III 
5 timer pr. uke 
Undervisning i faget et nettbasert der elevene har noen fellessamlinger med andre elever fra Buskerud. I dette faget får du mulighet til fordypning i muntlig og skriftlig fransk, spansk eller tysk (som følger fagplanen for Fremmedspråk III). Undervisningen er timeplanlagt med lærer på lynk (samtale over nett). Du får være med på en ukes studietur til det relevante landet tidlig på høsten. Du bør interessere seg for språk og ha lyst til å fordype seg i fremmedspråket de kjenner fra nivå II. Dette faget er nyttig for videre språkstudier. De elevene som har fulgt kurset, er godt fornøyd med nettbasert undervisning. Det er viktig med god selvdisiplin for å følge opp uten lærer fysisk til stede. Faget gir 1 poeng. 

 

Friluftsliv 1
5 timer pr. uke
Friluftsliv er faget for deg som er glad i positive opplevelser ute på tur! Dette er det nærmeste du kommer "71 grader nord" i skolen, men det er ingen krav til forhåndskunnskaper. Her blir du kjent med naturen i alle årstider, og du vil forstå hvor viktig det er å ta vare på den.
I faget lærer du å utfordre egne grenser, å ferdes trygt til vanns og til lands, og du lærer omsorg og forpliktende samarbeid i team. Dine ønsker blir vektlagt og gruppen kan iblant deles etter favoritt-aktiviteter. Stikkord er padling, sykling, ridning, toppturer, fiske, ski og snøhule. Du blir med på noen overnattingsturer som skjer midt i skoleuken og året avsluttes med en mini-ekspedisjon som går over en helg. Du får avspasering og tid til lekser i skoletiden.

 


Fysikk  
5 timer pr. uke 
Fysikk består av to programfag: Fysikk 1 og Fysikk 2. Fysikk 2 bygger på Fysikk 1. I dette faget lærer du mer om krefter og bevegelse og prøver å beskrive disse matematisk. Vi jobber med ulike former for energi og vi ser nærmere på oppbygningen av atomer og regner på Albert Einsteins berømte formel E = mc2. Vi snakker om atomkraft og atombomber. Vi ser nærmere på fysikken bak bølgebevegelser – alt fra lysfotoner (kvantefysikk) til vannbølger. Vi jobber med stråling fra varme gjenstander, og bruker dette til å forstå verdensrommet og stjerners liv og oppbygning. Vi ser på hva kosmologiens forskere mener har skjedd med universet fra The Big Bang for tretten milliarder år siden og fram til i dag, elektrisitet og elektriske kretser – både i teori og praksis. Vi ser på fysikken bak de moderne duppedittene LED, transistorer og dioder.  

I Fysikk 2 lærer du mer om krefter og bevegelse, nå i tre dimensjoner. Vi ser på impuls og bevegelsesmengde og bevaringslover. Vi studerer Newtons gravitasjonslov, elektriske felt og krefter og vi ser nærmere på magnetiske felt og krefter. Vi studerer induksjon – hvordan lage strøm, Einsteins relativitetsteori – både spesiell og generell. Vi studerer kvantefysikkens bisarre fenomener og vi jobber med digitalisering av lyd. For å velge dette faget, bør du særlig interessere deg for fysiske fenomener. Matematikken i faget er noe krevende. Fysikk 1 gir 0,5 realfagspoeng. Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng.  

 

Geofag 1 
5 timer pr uke 
Geofag passer for deg som ønsker å lære mer om sammenhengene mellom geologi, klima og tilgang på naturressurser som bergarter, mineraler, jord, luft og vann. I geofag 1 lærer du mer om det du lærte i naturgeografi på vg1, det vil si om prosessene som former jorda, klimasystemene som påvirker livet på jorda, årsaker til naturkatastrofer og hva vi kan gjøre for å forebygge og varsle dem. Geoforskning er en sentral del av faget, og innebærer opplæring i å hente ut informasjon fra kart, satellittbilder, radarplott og lignende. Disse verktøyene skal du også bruke i et geofaglig utforskningsarbeid.

Bruk av naturressurser er en viktig del av grunnlaget for samfunnet, både i Norge og i resten av verden. Samtidig opplever vi stadig oftere ekstreme vær- og klimasituasjoner, og vi må håndtere konsekvensene av uforutsette naturkatastrofer. Dette er et fagfelt som er, og vil bli stadig mer aktuelt i tiden fremover.

Kombinasjonen geofag 1+ geofag 2 gir realfaglig fordypning.

 

Historie og filosofi 
5 timer pr. uke.  
Programfaget Historie og filosofi (histfil) består av de to fagene Historie og filosofi 1 og Historie og filosofi 2. Disse undervises vekselsvis annenhvert år. Fagene forener to helt sentrale emner, nemlig kunnskap om det fortidige og innsikt i tenkningens historie. Forståelsen rundt menneske, samfunn, politikk og etikk kan bare skje ved at vi skaffer oss innsikt i de historiske begivenhetene som mennesket er påvirket av og som det i sin praksis virker formende tilbake på. 

Faget består av de fire komponentene historie (kunnskap om viktige historiske hendelser), historisk tenkemåte (kunnskap om hvordan historie preger vanlige folks tenkemåte), filosofiens historie (kunnskap om hvordan filosofer tenker i ulike perioder), og filosofisk refleksjon (kunnskap om hva det vil si å tenke, vurdere og analysere på en filosofisk måte). 

 

Internasjonal engelsk  
5 timer pr uke 
Faget har internasjonalt fokus med vekt på flerkulturelle samfunn, engelskspråklige medier og globale utfordringer. Litteraturutvalget er hentet fra tiden etter 1950. Det jobbes med analyse av minst ett helt verk og en film. Aktiviteter i faget er for eksempel å lese ulike tekster fra læreboka/andre kilder, gjøre oppgaver knyttet til ulike tekster/videoklipp. Gruppearbeid, presentasjoner, arbeid på språklab og bruke engelskspråklige medier f.eks.: Nyheter (BBC, CNN, Al Jazeera etc.), sosiale medier, YouTube, TED-talks etc. 

 

Kjemi  
5 timer pr. uke 
Kjemi består av to programfag: Kjemi 1 og Kjemi 2. Kjemi 2 bygger på Kjemi 1. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Programfaget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta i samfunnsdebatten. Programfaget skal gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd og forklarer ut fra dette grunnlaget, stoffenes egenskaper og reaksjoner. Dette får man kunnskaper om gjennom eksperimenter og teori. Derfor er planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater sentralt i programfaget kjemi. Noe av det programfaget skal gi er innsikt i kjemisk forskning, få forståelse av hvordan stoffer påvirker miljøet, hvordan nye industrielle metoder kan redusere miljøpåvirkningene, fokusering på bærekraftig utvikling, hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig. Fagene gir 0,5 realfagspoeng hver. 

 

 

Latin 1
5 timer per uke

Latin, sammen med Gresk og Antikkens kultur, er et programfag innenfor Antikkens språk og kultur. I latinfaget vil du lære å lese tekster skrevet på latin, romernes språk, og se hvordan latinske ord lever videre i moderne språk. Du vil også lære om Romerrikets historie, og hvordan det har påvirket moderne tenkning, kunst og arkitektur. I tillegg vil du lære om hvordan romerne levde i hverdag og fest, og sammenligne dette med andre historiske perioder. Latin 1 gir fordypning sammen med Latin 2 eller Antikkens kultur, og gir 0,5 tilleggspoeng. Grati venitis! Velkommen!

 


Markedsføring og ledelse 
5 timer pr. uke 

Dette faget består av Markedsføring og ledelse 1 og Markedsføring og ledelse 2. Fagene bygger på hverandre. I dette faget lærer du mer om marked og målgrupper. Kjennetegn ved markeder og hvordan man kan segmentere disse. Man lærer også å foreslå aktuelle målgrupper for en bedrift/organisasjon. Psykologi og kjøpsatferd er et annet moment i faget, og man lærer å analysere en bedrifts rammefaktorer og lage en situasjonsanalyse bedriften kan bruke som utgangspunkt for bruk av konkurransemidlene. Du vil også lære om ulike former for markedsundersøkelser, om konkurransemidler, pris, produkt, plass, påvirkning og personale. Utforming av reklamemateriell ved digitalt verktøy vil være en av oppgavene her. Du vil også lære om markedsføringsloven og andre relevante lover i forbindelse med markedsføring. Organisasjon og bedriftskultur vil også bli berørt. 

 

Matematikk 2P
3 timer pr. uke

I dette faget lærer du mer om tall og algebra, statistikk, modellering og funksjoner i praksis. 2P er et fellesfag for elever som velger språk, samfunnsfag og økonomi som fordypningsfag. Læringsmetodene som blir brukt er klasseromsundervisning, oppgaveløsning individuelt og i grupper, omvendt undervisning. Dette faget er det du trenger for å få nødvendige kunnskaper i matematikk til å studere fag på høyskoler og universitet som har generell studiekompetanse som opptakskrav.

 

Matematikk R1 


5 timer pr. uke 
I dette faget lærer du mer om geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet. Undervisningsformer som særlig blir brukt er klasseromsundervisning og fokus på oppgaveløsning. For å velge dette faget, bør du interessere deg for matematikk, realfag og videre studier på høyskole eller universitet. Faget krever stor egeninnsats for å oppnå godt resultat. Gir 0,5 realfagspoeng.  

 

Matematikk R2  
5 timer pr. uke 
Dette faget er fordypning i R-matematikk og valgbart for vg3. I dette faget lærer du mer om vektorregning i 3D, integrasjon og derivasjon (deriblant differensiallikninger), trigonometri og rekker. Kort sagt en videreføring av de fleste temaene fra 1T og R1. Undervisningsformer som særlig blir brukt er omvendt klasserom (forelesninger ses på PC’en hjemme, oppgaver gjøres på skolen). Tradisjonelt klasserom (plenumsgjennomgang). En del jobbing/demonstrasjoner på PC, da spesielt Geogebra. Gir 1 realfagspoeng.  

 

Matematikk S1

5 timer pr. uke

I dette faget lærer du mer om algebra, rette linjer, optimering, likninger, potenser, logaritmer, matematiske modeller (regresjon), vekstfart og derivasjon og sannsynlighet. Undervisningsformer som særlig blir brukt er tavlegjennomgang, oppgaveløsing, bruk av digitale hjelpemidler (GeoGebra). For å velge dette faget, bør du interessere deg for matematikk koblet mot samfunnsfagene, i motsetning til realfagene. Noen studiesteder som krever R1 vil også godta S1 og S2 (f.eks. siviløkonomstudiet). Husk at 1T gir det beste grunnlaget for faget.

 


Matematikk S2

5 timer pr. uke.

Dette faget er fordypning i S-matematikk og valgbart for vg3. I dette faget lærer du mer om algebra, funksjoner og derivasjon, sannsynlighet, statistikk og økonomiske modeller. Undervisningsformer som særlig blir brukt er tavlegjennomgang og oppgaveløsning. S1 og S2 gir 0,5 realfagspoeng hver.

 

Norsk styrking
5 timer per uke
Har du en språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske? Har du bodd kort tid i Norge? Da kan du ta dette faget. Du får undervisning i norsk språk og kultur, og du får hjelp med språklige utfordringer i alle fag. Målet er at du skal fullføre videregående skole på tre år og få studiekompetanse. Faget vurderes ikke med karakter, bare med «deltatt», men fraværsreglene og plikten til å delta i undervisningen er den samme som for andre fag. Du kan ikke ta det som privatist. Faget erstatter et vanlig programfag i ett eller to år. Derfor må du velge to andre programfag i vg2 som du kan fortsette med i vg3.

 

Politikk og menneskerettigheter

I dette faget lærer du om norsk og internasjonal politikk. Faget har politiske prosesser og institusjoner, demokrati og medborgerskap, internasjonale samarbeidsforhold og konflikter, menneskerettighetenes velferdsgrunnlag og menneskerettighetene i praksis som hovedområder. Dette faget er fint å velge i vg3 hvis du har sosiologi og sosialantropologi fra vg2, men er ikke et krav. Sammen med sosiologi og sosialantropologi gir dette faget en fordypning.

 

Psykologi
5 timer pr. uke 
Psykologi består av Psykologi 1 og psykologi 2. Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Programfaget skal bidra til utvikle evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Videre skal det bidra til kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning. Du som velger faget bør interesserer deg for mennesket og menneskets atferd. Psykologifaget handler om dette, hvordan mennesket utvikler seg psykologisk, og hvorfor vi handler, føler og tenker slik vi gjør. Flere av de som har hatt faget sier at det er et arbeidskrevende fag. Hovedområdene i faget er psykologiens historie og utvikling, utviklingspsykologi, mennesket og læring, psykologiens biologiske grunnlag og mennesket og helse.


Samfunnsfaglig engelsk
5 timer pr uke – bygger på Internasjonal engelsk
Fokus i dette faget ligger på oppsummering av, kommentarer til og diskusjon av ulike samfunnsspørsmål. Det jobbes med politiske forhold i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA. Dessuten behandles internasjonal konflikt. Litteraturutvalget er hentet fra tiden etter 1900. Det leses minst ett helt verk og jobbes med analyse av en film. Elevene skal ha ett større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk. Faget sikter i tillegg mot videreutvikling av språklige ferdigheter. Tekstene er lengre og mer krevende.

 

 

Samfunnsøkonomi 

5 timer pr. uke 
Samfunnsøkonomi består av Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2. Fagene bygger på hverandre. Samfunnsøkonomi er et fag som gjør at man blir i stand til å delta i diskusjoner om hvordan vi fordeler ressursene i samfunnet. Man skjønner mer når man leser aviser og ser på debattprogram på TV, og blir bedre forberedt til å stemme ved kommune- og stortingsvalg. Faget tar for seg emner som markedsteori, nasjonalregnskap og økonomisk vekst, arbeidsmarked og arbeidsledighet, prisvekst og pengepolitikk, inntektsfordeling, miljøproblemer og internasjonal økonomi. Dette er et relativt krevende fag og det er en fordel å like matematikk og analytiske problemstillinger.  

 

Sosialkunnskap
Hovedområdene i faget er samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder, livsfasene, velferdsforskjeller, sosiale problemer og velferdsstat og menneskerettigheter. Dette er et muntlig og skriftlig fag og du kan bli trukket ut til muntlig og/eller skriftlig eksamen. Dette vil gjenspeiles i undervisningen. Vi diskuterer aktuelle samfunnsspørsmål og begrunner synspunkter og holdninger ut fra faglige kunnskaper. Vi vil også jobbe med å kunne framstille tekster presist og strukturert. 

 

Sosiologi og sosialantropologi 
I dette faget lærer du å forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn. Hovedområdene i faget er samfunnsvitenskapelige tenkemåter, kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid og fordeling av goder. Dette faget egner seg godt i vg2 for så å bygge på med politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap eller samfunnsfaglig geografi i vg3. Sosiologi og sosialantropologi er et muntlig fag og du kan bli trukket ut til muntlig eksamen. I undervisningen vil det være mye muntlig aktivitet som du bør like å delta i. 

 

Spansk I+II
Språk åpner dører i en globalisert verden. Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket; lese, lytte, snakke og skrive i ulike sammenhenger. Har du ikke hatt fremmedspråk før du starter på videregående skole må du ta Spansk I+II. Faget har 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2. På vg3 fortsetter du på nivå II med 140 timer spansk.


Teknologi og forskningslære
5 timer pr. uke.

Teknologi og forskningslære består av Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2 og Teknologi og forskningslære X. De to førstnevnte undervises vekselsvis annenhvert år. Programfagene skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfagene gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet. TOF skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom. I fagene lærer du mer om design og produktutvikling, den unge ingeniøren, den unge forskeren, teknologi, naturvitenskap og samfunn, naturvitenskapelige metoder og vitenskapsfilosofi og – teori. Faget er for deg som liker forskning og naturfag. Fagene gir 0,5 realfagspoeng hver.

 

Økonomistyring
 - Næringslivsøkonomi
5 timer pr. uke.

Programfaget næringslivsøkonomi består av fagene økonomistyring på vg2 og økonomi og ledelse på vg3. Programfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Det skal også bidra til forståelse av næringslivets virkemåte og rolle i samfunnet og hva myndighetene kan gjøre for å fremme et næringsliv som opererer i tråd med en bærekraftig utvikling. Dette faget vil forberede elevene på eventuelle videre studier innen bedriftsøkonomi som f.eks. administrasjon og ledelse på BI eller et siviløkonomstudiet. Dette er relativt et krevende fag. Det vil være en fordel om eleven liker analytiske problemstillinger, spesielt i starten på vg2 der man skal lære å føre regnskap.     

 

Opp til start igjen

 

For mer informasjon, se også Utdanningsdirektoraret (UDIR) og vilbli.no


Publisert 4. januar 2018, oppdatert 6. januar 2020.