Programfag Kunst, design og arkitektur

Beskrivelse av programfagene

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fagene det ligger informasjon om er de fagene som ligger til valg. Resultatet av valget, elevenes etterspørsel og hvilke lærekrefter skolen har til rådighet avgjør hvilke fag som faktisk vil bli tilbudt.

I vg2 velger elevene mellom 2P, S1 og R1 matematikk. I tillegg må de velge 1 valgfritt programfag.  

I vg3 velger elevene 1 fag. De elevene som har hatt spansk I+II må velge det. De elevene som ønsker fordypning i matematikk, kan i tillegg velge R2 istedenfor eget programfag på programområdet. 


Fagene du kan velge blant er:

Språk åpner dører i en globalisert verden. Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket; lese, lytte, snakke og skrive i ulike sammenhenger.Har du ikke hatt fremmedspråk før du starter på videregående skole må du ta Spansk I+II. Faget har 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2. På vg3 fortsetter du på nivå II med 140 timer spansk. 
 
Fysikk 1  
5 timer pr. uke
Fysikk består av to programfag: Fysikk 1 og Fysikk 2. Fysikk 2 bygger på Fysikk 1.
I dette faget lærer du mer om krefter og bevegelse og prøver å beskrive disse matematisk. Vi jobber med ulike former for energi og vi ser nærmere på oppbygningen av atomer og regner på Albert Einsteins berømte formel E = mc2. Vi snakker om atomkraft og atombomber. Vi ser nærmere på fysikken bak bølgebevegelser – alt fra lysfotoner (kvantefysikk) til vannbølger. Vi jobber med stråling fra varme gjenstander, og bruker dette til å forstå verdensrommet og stjerners liv og oppbygning. Vi ser på hva kosmologiens forskere mener har skjedd med universet fra The Big Bang for tretten milliarder år siden og fram til i dag, elektrisitet og elektriske kretser – både i teori og praksis. Vi ser på fysikken bak de moderne duppedittene LED, transistorer og dioder. 
 
I Fysikk 2 lærer du mer om krefter og bevegelse, nå i tre dimensjoner. Vi ser på impuls og bevegelsesmengde og bevaringslover. Vi studerer Newtons gravitasjonslov, elektriske felt og krefter og vi ser nærmere på magnetiske felt og krefter. Vi studerer induksjon – hvordan lage strøm, Einsteins relativitetsteori – både spesiell og generell. Vi studerer kvantefysikkens bisarre fenomener og vi jobber med digitalisering av lyd. For å velge dette faget, bør du særlig interessere deg for fysiske fenomener. Matematikken i faget er noe krevende. Fysikk 1 gir 0,5 realfagspoeng. Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng. 
  
  
 
Teknologi og forskningslære 
5 timer pr. uke.
Teknologi og forskningslære (TOF) består av to programfag: Teknologi og forskningslære 1 og Teknologi og forskningslære 2. TOF 2 bygger på TOF 1. Programfagene skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Det skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfagene gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet. TOF skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom. I fagene lærer du mer om design og produktutvikling, den unge ingeniøren, den unge forskeren, teknologi, naturvitenskap og samfunn, naturvitenskapelige metoder og vitenskapsfilosofi og – teori. Faget er for deg som liker forskning og naturfag. Fagene gir 0,5 realfagspoeng hver.
  
 
Internasjonal engelsk 
5 timer pr uke
Faget har internasjonalt fokus med vekt på flerkulturelle samfunn, engelskspråklige medier og globale utfordringer. Litteraturutvalget er hentet fra tiden etter 1950. Det jobbes med analyse av minst ett helt verk og en film. Aktiviteter i faget er for eksempel å lese ulike tekster fra læreboka/andre kilder, gjøre oppgaver knyttet til ulike tekster/videoklipp. Gruppearbeid, presentasjoner, arbeid på språklab og bruke engelskspråklige medier f.eks.: Nyheter (BBC, CNN, Al Jazeera etc.), sosiale medier, YouTube, TED-talks etc.
  
 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
5 timer pr. uke
Entreprenørskap og bedriftsutvikling består av Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Fagene bygger på hverandre. Målet med faget er å øke kompetansen om hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles. Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. Videre skal faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter og Norges rolle i internasjonal økonomi. Ungdomsbedrift er sentralt i entreprenørskap og bedriftsutvikling 1.
 
  
 
   
Historie og filosofi
5 timer pr. uke. 
Programfaget Historie og filosofi (histfil) består av de to fagene Historie og filosofi 1 og Historie og filosofi 2. Fagene forener to helt sentrale emner, nemlig kunnskap om det fortidige og innsikt i tenkningens historie. Forståelsen rundt menneske, samfunn, politikk og etikk kan bare skje ved at vi skaffer oss innsikt i de historiske begivenhetene som mennesket er påvirket av og som det i sin praksis virker formende tilbake på.
Faget består av de fire komponentene historie (kunnskap om viktige historiske hendelser), historisk tenkemåte (kunnskap om hvordan historie preger vanlige folks tenkemåte), filosofiens historie (kunnskap om hvordan filosofer tenker i ulike perioder), og filosofisk refleksjon (kunnskap om hva det vil si å tenke, vurdere og analysere på en filosofisk måte).
 
    
   
Politikk og menneskerettigheter
I dette faget lærer du om norsk og internasjonal politikk. Faget har politiske prosesser og institusjoner, demokrati og medborgerskap, internasjonale samarbeidsforhold og konflikter, menneskerettighetenes velferdsgrunnlag og menneskerettighetene i praksis som hovedområder. Dette faget er fint å velge i vg3 hvis du har sosiologi og sosialantropologi fra vg2, men er ikke et krav. Sammen med Sosiologi og sosialantropologi gir dette faget en fordypning.
  
  
Psykologi
5 timer pr. uke
Psykologi består av Psykologi 1 og psykologi 2. Fagene bygger på hverandre. Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Programfaget skal bidra til utvikle evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Videre skal det bidra til kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning. Du som velger faget bør interesserer deg for mennesket og menneskets atferd. Psykologifaget handler om dette, hvordan mennesket utvikler seg psykologisk, og hvorfor vi handler, føler og tenker slik vi gjør. Flere av de som har hatt faget sier at det er et arbeidskrevende fag. Hovedområdene i faget er psykologiens historie og utvikling, utviklingspsykologi, mennesket og læring, psykologiens biologiske grunnlag og mennesket og helse.
   
 
  
Breddeidrett 
5 timer pr. uke
Breddeidrett passer for deg som er glad i idrett og ønsker å få en bred og allsidig idrettserfaring. Faget består av tre hovedområder; idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse. I dette faget vil du være innom mange forskjellige idretter og aktiviteter.
Du skal utvikle deg innen idretter og aktiviteter som blir drevet individuelt og i grupper, både ferdighetsmessig og sosialt, samt utøve instruksjon og lede aktiviteter for andre.
I basistrening skal du utvikle dine grunnleggende ferdigheter innen utholdenhet, styrke, bevegelighet, spenst, hurtighet, koordinasjon og psykiske egenskaper.
I fysisk aktivitet og helse skal du planlegge og gjennomføre helsefremmende trening og samt lære om skadeforebygging.  
   
  
Foto og grafikk
5 timer pr. uke
Programfaget gir deg grunnlag for å forstå hvor viktig trykketeknikken og fotografiet er som eget uttrykksmiddel og som et uttrykk for kulturstrømninger. Programfaget har også et kunstnerisk perspektiv der ditt personlige uttrykk står i sentrum. Gjennom eget skapende arbeid med foto, trykk og grafiske teknikker vil du få mulighet til å utvikle eget uttrykk og kunnskap om og ferdighet i visuell kommunikasjon. Undervisningen er i hovedsak praktisk rettet med teori innbakt i praktiske øvelser, innlæring av teknikker, utprøvinger av arbeidsmåter i verksted og praktiske oppgaver. Du vil få innblikk i hvordan sentrale kunstnere og håndverkere jobber med trykk og foto gjennom forelesninger, videoer, galleri- og museumsbesøk. Faget krever ikke forkunnskaper i foto eller tegning.
          
Spansk I+II 
Språk åpner dører i en globalisert verden. Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket; lese, lytte, snakke og skrive i ulike sammenhenger.Har du ikke hatt fremmedspråk før du starter på videregående skole må du ta Spansk I+II. Faget har 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2. På vg3 fortsetter du på nivå II med 140 timer spansk.
     
For mer informasjon, se også Utdanningsdirektoraret (UDIR) og vilbli.no

Publisert 10. november 2016, oppdatert 4. desember 2017.