Kunst, design og arkitektur SF

Studieforberedende utdanningsprogram

Dette er programmet for deg som ønsker å utvikle dine kreative evner, samtidig som du også får generell studiekompetanse.  Det er felles programfag innen visuell kunst, design og arkitektur.  Skolen tilbyr i tillegg fordypning med valgfrie programfag i det samme fagområdet   i 2. og 3. klasse. I tillegg kan du velge blant de andre valgfrie programfagene skolen tilbyr. Denne utdanningen er et godt grunnlag for videre studier innen kunst, design og arkitektur. Utdanningsprogrammet er også en meget god inngangsport til alle videre utdanninger og yrker der man bruker kreativ prosess som arbeidsmetode. Utdanningen gir god variasjon mellom praktisk og teoretisk arbeid.

 

Utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker:

  • Studiekompetanse og mulighet til videre studier på høyskole eller universitet 
  • Å jobbe praktisk med å tegne, male, konstruere, bygge modeller og designe gjenstander. 
  • Å lære hvordan du kan bruke prosesstenkning til å løse ulike kreative oppgaver og utfordringer. 
  • Å vite mer om kunst, design og arkitektur, både historisk og i samtiden
  • Å lære de grunnleggende prinsippene innen form og fargeteori
  • Å utvikle ferdighetene dine innen foto, billedbehandling og å bruke annen relevant programvare.
  • Variasjon mellom individuelt arbeid, og samarbeid med medelever i ulike prosjekter

 

I tillegg

  • Vi bruker den kulturelle skolesekken og ekskursjoner til ulike utstillinger og verksteder i regionen for variasjon og gode opplevelser.
  • Vi jobber aktivt for et godt klassemiljø
  • Du blir sett, fulgt opp og får tett veiledning av våre høyt kvalifiserte lærere.

 

Fag og timefordeling

 KDA Fag og timefordeling
Klikk på bilde for større versjon

 

Design og Arkitektur

Utforske og planlegge

Hovedområdet utforske og planlegge omfatter innhenting av informasjon, kartlegging av brukerbehov og planlegging av design- og arkitekturprosjekter. Å avdekke og forstå ulike samfunnsrelaterte problemstillinger og ta begrunnede valg, kommunisere og konkretisere ulike utfordringer inngår. Utforsking av materialenes egenskaper og muligheter i design- og arkitekturprosjekter er en viktig del av hovedområdet. Kunnskap om og bruk av digitale verktøy knyttet til det praktiske arbeidet står også sentralt.

 

Design, produksjon og presentasjon

Hovedområdet design, produksjon, og presentasjon omfatter å kunne gjennomføre en designprosess og en planprosess, alene eller i samarbeid med andre. Hovedområdet innebærer arbeid med skisser, produksjon av prototyper og modeller både to- og tredimensjonalt. Håndverksmessig kvalitet og utførelse i prototyper og modeller vektlegges i det praktiske arbeidet. Å arbeid med større og mindre prosjekter som skal ferdigstilles slik at de kan kommuniseres og forstås av andre er en vesentlig del i hovedområdet. Bruk av begreper og analysere form, funksjon, ergonomi, målgruppe og bruker-tilpasning inngår. Hovedområdet omfatter også bruk av digitale verktøy for å presentere ideer for en kunde eller oppdragsgiver både visuelt og verbalt.

 

Design- og arkitekturhistorie

Hovedområdet design og arkitekturhistorie omfatter hvordan samfunnet har preget utviklingen av gjenstandskulturen og våre fysiske omgivelser. Hvordan dette kommer til uttrykk i ulike epoker, nasjonalt og internasjonalt, står sentralt i hovedområdet. Opplæringen i design- og arkitekturhistorie er kronologisk innrettet. Produkter, gjenstander og bygninger studeres i forhold til identitet og kontekst. I hovedområdet vektlegges det blant annet å beskrive, analysere og vurdere form, uttrykk, funksjon, materialbruk, signalverdi. Studier av design og arkitektur kan være utgangspunkt for eget skapende arbeid.

 

Kunst og Visuelle virkemidler

Visuelle virkemidler

Hovedområdet visuelle virkemidler omfatter arbeid med grunnleggende visuelle virkemidler; for eksempel linje, flate, form, perspektiv, proporsjoner, komposisjon, overflate, tekstur og farge. Å beherske redskaper og teknikker, drøfte estetiske, kontekstuelle og innholdsmessige sider ved egne og andres form- og billeduttrykk inngår også i hovedområdet. Farge- og lys som romskapende virkemidler er en del av innholdet i hovedområdet. Tegning og digitale visualiseringsverktøy, praktiske studier av natur, mennesker og gjenstander, samt eksperimentering og refleksjon står sentralt.

 

 

Materialer, uttrykk, teknikker

Hovedområdet materialer, uttrykk og teknikker omfatter arbeid med tegning, maling, skulptur og installasjon. I hovedområdet inngår eksperimentering med ulike uttrykksformer knyttet til farger, mønster, ornament og skrift i to- og tredimensjonalt arbeid. Hovedområdet inneholder analyse og tolkning av kunstneres arbeid, samt formidling av budskap og meningsinnhold. Utvikling av eget kunstnerisk uttrykk gjennom valg av ulike teknikker og materialer, samt forståelse av kontekstens betydning står sentralt. Planlegging og formidling av egne kunstneriske arbeidsprosesser og dokumentasjon ved hjelp av foto, video og digitale verktøy inngår i hovedområdet.

 

 

Kunst og kulturhistorie

Hovedområdet kunst og kulturhistorie handler om kunst og kultur i ulike epoker, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studie av hvordan tanker, verdier og ideer hos mennesket til ulike tider har kommet til uttrykk, står sentralt. Hovedområdet rommer sentral kunst og kulturhistorie frem til 1600 tallet, deretter sentrale retninger og verk innen kunsthistorien fra 1600 - til 1900 tallet. Til slutt tar faget for seg kunst og kulturhistorie på 1900-tallet og i samtiden. Faget kunst og kulturhistorie er utgangspunkt for eget skapende arbeid. Faget skal også fremme den enkeltes evne til å reflektere over omverdenen ut fra ulike perspektiv, og gi forståelse for hvordan kunst og ulike visuelle uttrykk påvirker oss, skapes, analyseres og tolkes.


Publisert 20. januar 2016, oppdatert 22. januar 2020.