Læringsverksted

Læringsverksted-hva, hvorfor og hvordan

 

Hva er Læringsverkstedet?
Læringsverkstedet ved Røyken vgs er et nytt tilbud til elever som trenger å få styrket sin basiskompetanse i matematikk, engelsk, norsk eller norsk for minoritetsspråklige. På læringsverkstedet blir elevene veiledet og fulgt opp til å gjøre oppgaver eller annet arbeid som skal styrke dem i basisfagene slik at de blir bedre rustet til å følge med i den ordinære undervisningen i fagtimene.

 

Hvorfor delta på Læringsverkstedet?
Gjennom kartleggingsprøver, læringsstøttene prøver eller annen informasjon fra faglærer, har vi blitt oppmerksom på at noen av våre elever mangler noen nødvendige kunnskaper i basisfagene. Dette vil kunne påvirke dere evne til å tilegne seg fagkunnskaper på et videregående nivå. Vi ønsker med dette tilbudet å komme tidlig inn med nødvendig støtte slik at våre elever vil ha økt utbytte av undervisningen i ordinære timer.

 

Hvordan organiseres Læringsverkstedet?
Læringsverkstedet skal foregå torsdager i 1. og 2. time på faste rom ved Røyken videregående skole.  Her vil det være engasjerte lærer til å ta seg av elevene som er gitt tilbudet. Faglærer i basisfaget som eleven skal arbeide med har ansvaret for å gi eleven arbeidsoppgaver eller andre øvelser som han/hun skal arbeide med på Læringsverkstedet.

Tilbudet er behovsprøvd og gis til elever både på yrkesfaglig og på studieforberedende studieprogram. Prioriteringen av elever som gis et tilbud om Læringsverkstedet skjer etter samråd med kontaktlærer, faglærere, rådgiver og undervisningsleder.

Det lages en kontrakt med de elever som tilbys en plass på Læringsverkstedet for det antall økter han/hun er tilkjent å delta på tilbudet. Kontrakten kan forlenges ved behov. Avtalen mellom eleven og skolen er bindende for den perioden eleven har fått tilsagn om tid på Læringsverkstedet. Det føres protokoll over frammøte. Avhengig av elevens behov, blir eleven gitt mellom 4 og 10 økter på læringsverkstedet. For noen elever er utfordringene sammensatte, men der det er avdekket behov både i norsk og f.eks. matematikk, vil norsk bli prioritert.


Publisert 21. oktober 2016, oppdatert 2. juli 2018.