Elever og foresatte

Vi er en stor skole med mange elever og ansatte, og vi legger vekt på å ta vare på hver enkelt elev. Du har rett til å bli fulgt opp ut fra dine behov og ønsker.

Vår skole ønsker god kontakt med foreldre og foresatte og oppfordrer alle til å ta kontakt med skolen dersom det skulle være noe. Dette samarbeidet er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø og gode resultater. Hver elev har en kontaktlærer som innkaller til foreldremøter og foreldresamtaler (for elever under 18 år) og holder oversikt over elevens fravær og hvordan eleven arbeider i ulike fag. Oppstår det spesielle situasjoner, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet. Det er ønskelig at hjemmet også tar kontakt med kontaktlærer når det oppstår spørsmål rundt elevens skolegang. 

Foresatte til ikke myndige elever skal få muntlig eller skriftlig varsling:

 • varsling om eleven sitt fravær/anmerkning blir sendt på e-post
 • varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel
 • informasjon om eleven og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskriftene
 • annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt etter annen lovgiving.

Informasjonsmøte for foresatte arrangeres hver høst i alle vg 1 og vg 2-klasser. 

Eleven i sentrum 
Nedenfor kan du lese om de faste rutinene vi har for individuell oppfølging av hver enkelt elev. Men aller viktigst er kanskje den uformelle kontakten som ikke skjer gjennom slike ordninger – en tilbakemelding i timen, en prat i friminuttet, et spørsmål i gangen, et svar på It’s learning eller kanskje en melding på SMS. Dessuten kan både du og dine foresatte avtale tid for en grundigere samtale med læreren når det trengs. 

Faste ordninger for individuell oppfølging 

Faglig oppfølging 
Lærerne forsøker å gi løpende veiledning - ikke minst i forbindelse med vurdering. Du skal ikke bare vite hvordan du ligger an i faget, men også hva du bør jobbe med for å lære mer. Vi har disse ordningene: 

 • Aktiv bruk av underveisvurdering eller det vi kaller læringsstøttende vurdering. Hensikten med lærernes faglige vurderinger er ikke bare å sette en karakter, men å gi konkret veiledning om hvordan du kan jobbe for å utvikle deg faglig.
 • Individuelle fagsamtaler med hver faglærer er en viktig del av underveisvurderingen. Fagsamtalene finner sted minst en gang i halvåret.
 • Aktiv bruk av It’s learning med meldinger, beskjeder og bruk av “karakterbok”. I karakterboka kan du hele tiden følge med på de vurderingene og karakterene læreren setter.
 • Elevsamtale med kontaktlærer to ganger i året. Der tar vi opp den totale skolesituasjonen din, både faglig og sosialt. Les mer om elevsamtalen.

Personlig oppfølging 
Vi har også noen ordninger som ikke bare er knyttet til den faglige utviklingen din: 

 • Velkomstsamtale/oppstartsamtale: Denne samtalen er det første møtet du får med skolen. Gjennom en samtale med kontaktlæreren din får du anledning til å presentere deg og dine forventninger og behov.
 • Utdanning- og yrkesveiledning er en del av veiledningstjenesten. Med utdanning- og yrkesveiledning (karriereveiledning) mener vi veiledning som gjør at elever kan ta best mulig valg for egen framtid. Alle skolens klasser vil få tilbud om minst en gruppeveiledning i løpet av året der veiledere jobber coaching-basert og prossessorientert med hver enkelt elevs valg av fag ved skolen, men også med framtid og karriere. Alle elever oppfordres til å ta kontakt med sin veiledning for individuelle karrieresamtaler i løpet av året. Les mer om veiledningstjenesten. (lenke til veiledere på vår hjemmeside)
 • Sosialpedagogisk veiledning: Med sosialpedagogisk veiledning mener vi veiledning for deg som har personlige eller sociale vansker som du trenger å snakke om. Dette er også en del av veiledningstjenesten ved skolen. Les mer om veiledningstjenesten.
 • “Tett på eleven”: Det å være til stede i timene og følge undervisningsoppleggene en viktig forutsetning for at du skal lykkes på skolen. Vi ser at elever med høyt fravær lettere faller ut enn andre. Skolen har derfor utarbeidet et eget opplegg for oppfølging av fravær. Vi kaller det “Tett på eleven”. Det er en beskrivelse av hva alle - fra eleven selv til faglærer, kontaktlærer, veileder og skoleledelsen - skal gjøre for å følge opp fravær.

Publisert 15. august 2012, oppdatert 26. mai 2020.